web __ TFMS

“Update function on the system”

เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาระบบได้มีเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานและปรับรูปแบบการใช้งานให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน  โดยที่ฟังก์ชันที่ได้เพิ่มมาใหม่ คือ คำนวณระยะทางในการเดินทาง เช่นจากเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายว่าใช้ระยะทางเท่าไรที่จะเดินทางไปยังสถานที่นั้น